Az Úniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ.
A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára böngészést.
A sütiket letilthatja a böngésző beállításaiban.
További információkat itt talál.

Elfogadom

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 1. Adatkezelmegnevezése

Adatkezelmegnevezése: Yachtlight Kft. (továbbiakban a Blökishop)

Adatkezelcégjegyzékszáma: Cg. 01-09-913793 (Fvárosi Törvényszék) Adatkezelszékhelye: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20.

 Adatkezelképviselje: Csizmadia Izabella üzletvezet

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató idbeli hatálya 2018. 05. 22-tl visszavonásig tart. A szerzdés nyelve: magyar

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmezfogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-tl hatályos Infotv. 3. § értelmezrendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezalapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfeleltájékoztatáson alapuló és egyértelmkinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megersítést félreérthetetlenül kifejezcselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az t érintszemélyes adatok kezeléséhez;

adatkezel: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelt vagy az adatkezelkijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mvelet vagy mveletek összessége, így a gyjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történhozzáférhetvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelnevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelését jogszeren és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezela tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetvé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelcheckboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minsül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmmegersítcselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmhozzájárulását adja a természetes személyt érintszemélyes adatok kezeléséhez.

Az Adatkezeláltal gyjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmés jogszercélból történhet, és azok nem kezelhetek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetmódon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetvé.

Az Adatkezelnél adatkezelést végzalkalmazottak és az Adatkezelmegbízásából az adatkezelésben résztvev, annak valamely mveletét végzszervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megrizni. Az Adatkezelmunkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhet, megismerhet, megváltoztatható, megsemmisíthet.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az Adatkezeláltal kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy idszertlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felels munkatársnál kezdeményezni.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérl; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a bloki@blokishop.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeltl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következinformációkhoz hozzáférést kapjon:

 • Jogosult megtudni az adatkezelés célját;

 • az érintett személyes adatok kategóriáit;

 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idtartam meghatározásának szempontjait.

 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezeltl a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.

 • Jogosult megkapnia minden elérhetinformációt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettl gyjtötték.

 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

  Az Adatkezelindokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekrl. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidtovábbi két hónappal meghosszabbítható. A határidmeghosszabbításáról az adatkezela késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

  A tájékoztatás fszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelcsak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

  Ha az adatkezelnem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésbb a kérelem beérkezésétl számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítnyilatkozat útján történ– kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

  3.2. Helyesbítéshez való jog

  A valóságnak nem megfeleladatot a Blökishop az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

  Arra az idtartamra, amíg a Blökishop ellenrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelen.

  3.3. Tiltakozás joga

  Az érintett abban az esetben a Blökishophoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek [a jogos érdek, mint jogalap alkalmazásának feltételeit jelen szabályzat 5. pontja tartalmazza].

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Blökishop nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelbizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszeríterejjogos okok indokolják, amelyek elsbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszeríterejjogos okok indokolják, a Blökishop üzletvezetje dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedidtartamra a Blökishop korlátozza a személyes adatok kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az adatkezelnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények elterjesztéséhez;

 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

  Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának idtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végzszervezeti egység vezetje felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyrl a kérelmezt tájékoztatja.

  Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetje korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé

  válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekbl elrendeli az adatkezelést.

  Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetje elzetesen tájékoztatja az érintettet.

  3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelindokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelpedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybl azokat gyjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezhozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsbbséget élvezjogszerok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyjtésére az információs társadalommal összefüggszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Blökishop rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezel, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerzdés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerzdés megkötését megelzen az érintett kérésére történlépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.
  Az adatkezel
  minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésrl, törlésrl vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezeltájékoztatja e címzettekrl.

  Az Adatkezelaz érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelmentesül az okozott kárért való felelsség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt elidézeseményért t semmilyen módon nem terheli felelsség

  Az érintett az Adatkezeladatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

  név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu

  Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék eltt is megindítható.

4. Az Adatkezelhonlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

4.1. Cookiek

A Blökishop honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemzszoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Blökishop honlapja látogatóiról automatikusan keletkezinformációkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás idpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészprogram neve.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Blökishop történkapcsolatfelvétel elsegítése

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás idpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvteltl számított egy év adattárolás módja: elektronikus

4.2. Regisztráció

A Blökishop honlapján lehetsége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetsége az érintettnek, ha elfogadja a Blökishop adatvédelmi tájékoztatóját, ezt egy jelölnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja véglegesíteni a regisztrációt.

A regisztrációval az érintett a Blökishop törzsvásárlójának minsül, így jogosulttá válik meghatározott kedvezmények igénybevételére.

A regisztráció során az érintett megadhatja a szállítási és számlázási adatokat illetve az érintett telefonszámát, amely esetben a regisztrációt követen további adatok megadása nélkül tudjon az érintett a felületen terméket rendelni. A szállítási cím megrendelés esetén – a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait jelen szabályzat tartalmazza.

A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.

Az adatkezelés idtartama a regisztráció törléséig terjedideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztrációt követen az érintett vásárol a rendszerben, a számviteli bizonylatokat a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Blökishop megrizni. A Blökishop 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstl számított 8 éves határidn belül nem rendelt újra a Blökishoptól.

adatkezelés célja: a Blökishoppal történkapcsolatfelvétel elsegítése, regisztráció

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, illetve annak nem szükségszermegadása esetén szállítási és számlázási címe, telefonszáma

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a regisztráció törléséig terjedideig tart azzal, hogy amennyiben a regisztráló vásárol a felületen, a számviteli bizonylatokat a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Blökishop megrizni. A Blökishop 8 év elteltével automatikusan törli azon érintett személyes adatait, aki az utolsó rendeléstl számított egy éves határidn belül nem rendelt újra a Blökishoptól.

adattárolás módja: elektronikus

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait B-Payment Szolgáltató Zrt. és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. kezelik.

továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizetazonosítója, a tranzakció összege, dátuma, idpontja a B-Payment Szolgáltató Zrt. és MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. felé.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.

4.3. Vásárlói adatok kezelése

A honlapra látogatónak lehetsége van a Blökishop termékeinek megrendelésére, megvásárlására regisztrációval vagy regisztráció nélkül. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és a Blökishop közötti szerzdés létrejöttét megelzen a vásárló megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat.

A szállítási cím a futár számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül. Az adatfeldolgozó pontos adatait jelen szabályzat tartalmazza.

A telefonszám megadására az átvételi értesítés miatt van szükség. Az e-mail cím megadására az online kapcsolattartás okán van szükség. A szállítási adatok megadására amiatt van szükség, hogy a futár ki tudja szállítani az érintett által kért címre a megrendelt terméket. A számlázási adatok megadására a számla kiállítása miatt van szükség.

adatkezelés célja: a Blökishop honlapján keresztül történvásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlói szokások elemzése

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a számvitelrl szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése

adattárolás határideje: az érintett kérésére való törlésig, a számlán szerepladatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelen nyolc év

adattárolás módja: elektronikus

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait B-Payment Szolgáltató Zrt. és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. kezelik.

továbbított adatok köre: bankkártyás fizetés esetén a fizetazonosítója, a tranzakció összege, dátuma, idpontja a B-Payment Szolgáltató Zrt. és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. felé.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulás

4.4. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A vásárló a fogyasztóvédelemrl szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Blökishophoz. Az elektronikus panaszokat a vásárló az bloki@blokishop.hu e-mail címre tudja megküldeni.

adatkezelés célja: a vásárlói panaszok kivizsgálása, elintézése

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a Fgy.tv. 17/a.§ (5) bekezdése

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követen az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétl számított 5 év elteltével törli az adatkezelaz adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idleteltét követen kerülnek az adatok törlésre

adattárolás módja: elektronikus

4.5. Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körkiszolgálása érdekében a Blökishop az érintett elzetes egyértelmés kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölnégyzettel teheti meg. A Blökishop biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekrl az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Blökishop az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

A Blökishop a facebook számára átadja a direkt marketing tevékenységhez hozzájáruló személyek e-mail címeit, így e tekintetben a facebook a Blökishop

adatfeldolgozójának minsül. Az e-mail címek átadásának célja a célzott hirdetések küldése a facebook által.

A hirdetések facebookon történengedélyezésével kapcsolatos beállításait itt tudja módosítani:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Abban az esetben, ha az érintett feliratkozik a hírlevélre, a Blökishop direkt marketing tevékenysége során célzott hirdetéseket küldhet az érintett számára, elemezve a nemét (amennyiben az megadásra kerül), rendelt termékeket, tartózkodási helyét, érdekldését, korát és gyermekkorát. Abban az esetben, ha a profilalkotáshoz nem kíván hozzájárulni, tiltakozhat az adatkezelés ellen a Blökishop által megadott e-mail címen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Blökishop a Mail Chimp nev, USA-beli székhellyel rendelkezadatfeldolgozóval kötött szerzdést a hírlevél küldés kapcsán. A Mail Chimp a Privacy Shield alá tartozó vállalkozás, amely azt jelenti, vállalta, hogy megfelel a GDPR elírásainak.

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérl szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Blökishop tilalmi listát vezet. A Blökishop kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés eltt ellenrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Blökishop legfontosabb híreirl, direkt marketing

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélrl), úgy a törlési kérelmét követen azonnal

adattárolás módja: elektronikus

5. Adatfeldolgozók

A Blökishop a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegfeladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe.

Adatfeldolgozó neve: Mexvel+ Informatikai és Ügyviteli Kft. székhely: 1072, Budapest, Rákóczi út 40.
adatfeldolgozás célja: könyvelés

Adatfeldolgozó neve: Facebook Inc.
székhely: 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025 adatfeldolgozás célja: marketing

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”) címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Blökishop utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintérdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Blökishop rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Blökishop rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megrizni.

A termék szállításával kapcsolatosan az Adatkezela címzett információit a kiszállítás sikere érdekében megosztja a szállításért felels szereplkkel:

Magyar Posta Zrt. MPL üzletága számára
Székhely: MPL – Magyar Posta Logisztika, 1138, Budapest, Dunavirág utca 2-6 sz.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely: 2351, Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Foxpost Zrt. számára
Székhely: 3200, Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

6. A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelfenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelkülön megkéri az érintetti hozzájárulást.

7. Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítjelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató letöltéséhez PDF-ben kattints ide.

Scroll