Az Úniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét, hogy ez a weboldal ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ.
A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára böngészést.
A sütiket letilthatja a böngésző beállításaiban.
További információkat itt talál.

Elfogadom

www.blokishop.hu

Kérjük, mieltt vásárolna, illetve aktív felhasználója szeretne lenni a www.blokishop.- hu webáruháznak (a továbbiakban Webáruház), figyelmesen olvassa el az Általános Szerzdési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásain- kat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezérvénynek tekinti magára nézve. A megrendelés véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegtájékoztatásokat, rész- letes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerzdési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhettovábbi információk tartalmazzák.

A Webáruházon keresztül, elektronikus úton megkötött szerzdés nem minsül írásbe- li szerzdésnek, azokat a Blökishop nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhetés nem megtekinthet. A Blökishop semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Ön a Webáruház használatával, megrendelésének leadásával vagy a regisztrációval elfogadja és magára nézve köteleznek ismeri el a jelen Általános Szerzdési Feltéte- lekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 • A Webáruházban megjelenített termékek kizárólag online, házhoz szállítással il- letve átvételi pontra történkiszállítással vagy személyes átvétellel rendelhetek meg.

 • A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek, ill. elfordulhatnak tartalmi eltérések is a szövegben, amelyért felelsséget nem vállalunk.

 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webol- dal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentsen eltér, esetleg rendszerhi- ba miatt megjelen"0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köte- les a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történszállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.


  Jelen szerzdés 2018. május 16-tól határozatlan ideig érvényes.

1. Üzemelteti adatok

Cégnév: Yachtlight Kft. (a továbbiakban: Blökishop ) Székhely: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20. Levelezési cím: 1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em, 20. Adószám: 14655438-2-42
 

Cégjegyzék szám: 01-09-913793
Bejegyz
cégbíróság neve: Fvárosi Törvényszék Cégbírósága Elektronikus elérhetség: info@blokishop.hu
Telefonszám: 06 30 5822 262

2. Rendelési információk 2.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelents része elérhetbárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön re- gisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következadatokat kell megadnia a Blökishop részére:

 • Név,

 • Email cím,

 • Jelszó

 • Telefonszám

 • Szállítási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányító-

  szám)

 • Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányító-

  szám), amennyiben az a szállítás címétl eltér

  A regisztráció sikerérl a Blökishop e-mailben tájékoztatja Önt. Ön jogosult a regiszt- rációját bármikor törölni az info@blokishop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üze- net megérkezését követen a Blökishop köteles haladéktalanul gondoskodni a regiszt- ráció törlésérl. Az Ön felhasználói adatai a törlést követen azonnal eltávolításra ke- rülnek a rendszerbl; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az el- távolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felels. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során meg- adott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktala- nul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhet, hogy a harmadik személy a jel- szó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejleg értesíteni a Blök- ishopot. Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok idszerek, teljesek és a valóságnak meg- felelek legyenek.

  2.2. Rendelés menete

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. A kosárba helyezést köve- ten a kosár tartalma automatikusan megjelenik a képernyn. Amennyiben szeretne további terméket kosarába helyezni, a felugró ablakon vá- lassza a „Vissza" gombot vagy a „Vásárlás folytatása” gombra kattint- va tovább nézeldhet anélkül, hogy kosarának tartalma elveszne. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenrizze a a kosárba helyezett termékek listáját a Webáruház jobb felssarkban található „Kosár Tartalma” gombra kattintva. A megjelenfelületen módosíthatja a termékek darabszámát vagy akár törölheti is a kosarából az gombra kattintva. Mennyiség megadását követen automatikusan frissül a kosár tartalma.

 1. Ha mindent rendben talált a kosarában, akkor a „Fizetés” gombra kell kattinta- nia. Ezután a pénztár oldal jelenik meg. A megjelenfelületen vagy bejelentke- zik a Fiókjába vagy új fiókot regisztrál vagy a “Megrendelés vendégként” lehe- tséget választja. Bármely lehetséget választja, a megjelenadatlapot vagy bejelentkezési felületet értelemszeren ki kell töltenie és a „Folytatás” gombra kattintania. Ezután kell megadni a szállítási és a számlázási címet.

 2. Átvétel módja: (futárszolgálat, csomagautomata vagy személyes átvétel). Az elzpontban meghatározott adatlap kitöltését vagy a bejelentkezést követen

  tudja kiválasztani az átvételi módot és a „Folytatás” gombra kell kattintania.

 3. Fizetés módja: A megjelenfelületen válassza ki a legmegfelelbb fizetési mó- dot. Ha elfogadta az Általános Szerzdési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájé- koztatót (az erre szolgáló jelölnégyzet kipipálásával), akkor a „Rendelés fizeté- si kötelezettség” gombra kattintva tudja elküldeni a Blökishop részére a meg- rendelését.

 4. Ezután megjelenik a “Rendelésed megersítve” oldal, amely egy összefoglaló a leadott Rendelésrl.

6. A rendelés minimális értéke: 1500 Ft, amely ár az ÁFA-t tartalmazza.

(A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben re- gisztrálni szeretne, a jövben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fon- tos, hogy ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen ezen adatok alapján ke- rülnek számlázásra, illetve szállításra a megrendelt termékek. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, késbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégez- nie.)

6. A rendelés minimális értéke: 1500 Ft, amely az ÁFA-t tartalmazza.

2.3. Adatbeviteli hibák javítása

Önnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Blökishop részére való el- küldéséig a Webáruházban bármikor lehetsége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból). Adatbeviteli hibának minsül például egy rosszul meg- adott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a ko- sárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

2.4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon, 17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idpontokon kívül is van lehetség a megrendelés leadásá- ra. Amennyiben az a munkaidlejárta után történik, az azt követmunkanapon kerül feldolgozásra minden megrendelés.

2.5. Termékek vételára

A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmaz- za az esetleges kiszállítás költségét. A kiszállítás költségeirl az ÁSZF 2.9. pontjában tájékozódhat. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

2.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ön által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Blökishop késedelem nél- kül, de legkésbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az Ön részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ön ál- tal a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a meg- rendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, az esetleges szállítási költséget és a fizetendvégösszeget. Ha Ön rendelését már elküld- te a Blökishop részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szerepladatok tekintetében, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Blökishop felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Ön mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles megvásárolni a terméket, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Blökishoptól az elküldött rendelé- sére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail a Blökishop részérl az Ön által tett ajánlat elfogadásának minsül, mellyel érvényes szerzdés jön létre a Blökishop és Ön között.

A Blökishop fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történteljesítésre kizárólag Önnel történegyeztetést követen kerülhet sor! A termék vételárának elre történkiegyenlítése esetén, az átutalt összeg (részben vagy egészben) 10 munkanapon belül visszautalás- ra kerül az Ön részére.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerzdésnek minsül, amelyre a polgári törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá- sok, valamint az információs társadalommal összefüggszolgáltatások egyes kérdése- irl szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerzdés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzdések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem eltt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerzdésre Magyarország joga irányadó. A szerzdés nyelve: magyar

2.7. Fizetési módok

Ön a következfizetési módok közül választhat:

 • Fizetés az áru átvételekor,

 • ONLINE Bankkártyás fizetés PayPal rendszeren keresztül,

 • Fizetés banki elre utalással,

 • Személyes átvétel esetén készpénzzel

 • Online bankkártyás fizetés Borgunnal

2.8. Házhoz szállítás, információk

1.)Kiszállítási határid

A szállítási határidrl a termék adatlapján találhat pontos információt, de általános- ságban véve a megrendelés teljesítés 2-5 munkanapon belül történik. A rendelés visszaigazolásakor a várható szállítási idpont tájékoztató jelleg, pontos dátumot idpontot a kiszállításról levélben küldjük, amint a futárszolgálat raktárunkban átvette a csomagot. A csomag nyomon követésérl egy linket küldünk.

Kézmves termékeknél a szállítási idakár két hét is lehet.

Amennyiben egy rendeléshez Ön több terméket is választ, minden esetben a kiválasz- tott termékek adatlapján szereplleghosszabb szállítási határida mérvadó. A Blök- ishop törekszik a szállítási határidbetartására, azonban nem vállal felelsséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idrajta kívül álló okok miatt (pl. beszállító késedelme) nem tartható. Az esetleges szállítási késedelemrl a Blökishop Önt értesíti a megren- delés vagy a regisztráció során megadott email címen.

2.)Kiszállítás módja

Webáruházunk megrendeléseit a Csomagpont Logisztika Kft. segítségével a GLS futár- szolgálat, illetve az MPL szállítja házhoz. A csomagok kézbesítése munkanapokon tör- ténik 8-17 óra közötti idszakban. Amennyiben ebben idszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszer(amennyiben van rá lehetsége) munkahelyi címet megadni. Ez esetben Ön a megrendelésének végösszegét utánvételes fizetés választá- sa esetén a csomag átvételekor közvetlenül a futárnak fizeti meg, bankkártyával vagy átutalással történfizetés esetén pedig a kiszállítást megelzen teljesíti a Blökishop részére. A fizetendvégösszeg a megrendelés összesítje és visszaigazoló levél alap- ján minden költséget tartalmaz.

Amennyiben Ön a kiszállítást végzszemély által megjelölt idpontban nem tartózko- dik az Ön által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár ér- tesítést hagy a szállítási címen. Az értesítn található szám segítségével Önnek lehe- tsége van a megadott telefonszámon új szállítási cím és idpont megadására illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kíséreli meg a megrendelt termékek ki- szállítását. Amennyiben a 2. kiszállítás is sikertelen, a futár visszaszállítja az Ön cso- magját a Blökishop részére. A Blökishop ez esetben felveszi Önnel a kapcsolatot a to- vábbi teendkkel kapcsolatban.

3.) Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár eltt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlege- sen a csomagoláson észlelt sérülés esetén kérje jegyzkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzkönyv nélküli reklamációt a Blökishopnak nem áll mód- jában elfogadni! A csomagnak a kiszállítást végzszemélytl való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a csomag mennyiségi és minségi átvéte- le megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követen Ön kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végzszemély távozása után a Blökishopnak utólag mennyi- ségi és minségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

4.) Átvételi pontra való kiszállítás

Átvételi pontra kért kiszállítás esetén webáruház a csomagot FoxPost automata cso- magátvételi pontra szállítja ki. A kiszállítást követen a vásárló értesítést kap SMS- ben, amelyet követFoxpost automatában 3 napon belül a csomag átveheta kivá- lasztott átvételi ponton. Foxpost csomagautomatába történszállítás 990 Ft (Az ár az ÁFA-t tartalmazza) , 15 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes.

5.) Házhozszállítás díjszabása

GLS házhozszállítással a következképpen alakulnak az árak:

1500 Ft - 14999 Ft közötti megrendelés estén: 1499 Ft (utánvéttel: 1690 Ft)

15 000 Ft-tól INGYENES 

A szállítási költség az ÁFA-t tartalmazza. Egy csomag max. 25 kg lehet.

MPL házhozszállítással a következképpen alakulnak az árak:

1500 Ft - 14999 Ft közötti megrendelés estén: 1390 Ft

15 000 Ft-tól INGYENES (5 kg alatti csomagok)

A szállítási költség az ÁFA-t tartalmazza. Egy csomag max. 5 kg lehet.

15 000 Ft feletti megrendelés esetén az 5 kg alatti csomagokat az MPL szállítja ház- hoz, 5 kg feletti csomagok esetén a GLS Futárszolgálat.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, vagy elre átutalással vagy bank- kártyával rendezi az összeget! Az át nem vett, és a futár által visszahozott csomagok újra küldését utánvételes fizetés esetén kizárólag a csomag ellenértékének elre tör- ténátutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A vásárlásakor érvényes szállítási feltételeket a Szállítási információk oldalon találja, amely a Blökishop Általá- nos Szerzdési Feltételeinek része.

2.9. Megrendelés személyes átvétele

Lehetség van a megrendelt termékeket Budapesten személyesen is átvenni a 12. kerületben, elre e-mailen vagy telefonos egyeztetés alapján, akár esti órákban is. Amennyiben a megrendelés feladásakor Ön ezt az átvételi módot választja, akkor, ahogy a Blökishop összeállította a csomagot és minden termék megérkezett, küld egy értesíte-mailt, hogy a megrendelés mikortól vehetát. A foglalt rendeléseket sze- mélyes átvétel esetén 10 napig tudja tartani a Blökishop, azután törli, ezért kérjük Önt, hogy minél hamarabb vegye át megrendelését!

3. Szavatosság és jótállás 3.1. Szavatosság
1.) Kellékszavatosság

Ön a Blökishop hibás teljesítése esetén a Blökishoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerzdés esetén Ön az átvétel idpontjától számított 2 éves elévülési határidalatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termék- hibákért, amelyek a termék átadása idpontjában már léteztek. Két éves elévülési ha- táridn túl kellékszavatossági jogait Ön érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztó- val kötött szerzdés esetén a jogosult az átvétel idpontjától számított 1 éves elévülé- si határidalatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Blökishop számára más igé- nye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Blökishop költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végsesetben – a szerzdéstl is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ön a választott kellékszavatossági igényérl egy másikra is áttérhet (pl. kijavítás he- lyett kicserélést kérhet), az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Blökishop adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késbb, mint a hiba felfedezésétl számított ketthónapon belül közölni az Blökishoppal.

Ön közvetlenül a Blökishoppal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerzdés teljesítésétl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvé- nyesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a termé- ket a Blökishoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Blökishop csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történátadást kö- veten keletkezett. Amennyiben a Blökishop bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fel- használónak felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatos- sági igénynek helyt adni. A teljesítéstl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktl - a megjelölt hiba szempontjából - elkülö- níthetrésze tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minsül érvényesítettnek.

2.)Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékeny- sége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint

az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (fogyasztó). A termék (ingó dolog) hibája esetén Ön, amennyiben fogyasztónak minsül – választása szerint – a 0. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvénye- síthet. Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszava-

tossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvénye- sítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicse- rélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ön a gyár- tóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minsül hibás- nak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minségi követelmé- nyeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szerepltulajdonsá- gokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidelteltével e jogosultságát elveszti. Ön a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétl számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt- nek kell tekinteni. A közlés késedelmébl eredkárért Ön a felels.

Ön termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Blök- ishop) szemben

gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó (Blökishop) kizárólag akkor mentesül terméksza- vatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idpontjában nem volt felismerhetvagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelezhatósági elírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Blökishop) a mentesüléshez elegendegy okot bizonyí- tania.

3.2. Jótállás

A Blökishop nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezjótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. Amennyiben a fent hivatkozott Korm.rendelet mellékletében nem szereplés a Webáruházban megjelenített termékre vonatkozóan a Blökishop a gyártó által bizto- sított jótállási idt biztosítja (Önként vállalt jótállás), errl a termék leírásában a Blök- ishop tájékoztatást ad.

Szavatossági igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Ön az alábbi címen érvényesítheti: Név: Yachtlight Kft.
Cím: 
1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20.

E-mail: info@blokishop.hu

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetvé, úgy a Blökishop nem kötelezhetbármely szavatossági igény teljesítésére.

4. Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékeny- sége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommuniká- ció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerzdés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérharmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerzdéstl indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerzdés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti idszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészség- védelmi vagy higiéniai okokból az átadást követfelbontása után nem küldhetvissza (pl. állateledel, táplálék-kiegészítk, kozmetikai termékek, gyógyászati és patika köte- les termékek). Az ilyen termékek visszavétele a kereskedtl nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védcsomagolást már felbontotta és/vagy rendel- tetésszerhasználatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék hi- giéniai vagy egészségügyi minsége már nem garantálható.

Azonban nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem elre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak el, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelmen a fogyasztó személyére szabtak (ld. kézmves termékek).

4.1. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmnyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetségek igénybevételével a Blök- ishop részére. Fogyasztó határidben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt ha- táridlejárta eltt elküldi elállási nyilatkozatát a Blökishop részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatáro- zott rendelkezéseknek megfelelen gyakorolta. Mindkét esetben a Blökishop emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írás- ban történelállás esetén azt határidben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasz- tó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) el- küldi a Blökishopnak. Postai úton történjelzés alkalmával a postára adás dátumát, e- mailen keresztül történértesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Blökishop a határidszámítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott külde- ményként adja postára, hogy hitelt érdemlen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Blökishop 1. pontban feltün- tetett levelezési címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésbb elállási nyilatko- zatának közlésétl számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidbetartottnak minsül, ha Fogyasztó a 14 napos határidletelte eltt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Blökisgop címére történvissza- küldésének költsége a Fogyasztót terheli.

A csomag Blökishophoz történbeérkezését követen, rögzítésre kerül a csomag ki- bontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Blökishopnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költsé- gén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fo- gyasztó eláll a szerzdéstl, haladéktalanul, de legkésbb a Fogyasztó elállási nyilat- kozatának kézhezvételétl számított 14 napon belül a Blökishop visszatéríti a Fogyasz- tó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Blökishop által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól elté- rfuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig vissza- tartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdem- len, hogy azt visszaküldte: a kettközül a Blökishop a korábbi idpontot veszi figye- lembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezfize- tési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevé- teléhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifo- lyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelsségre a termékben bekövetkezett értékcsök- kenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és mködésének megállapítá- sához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Az elállási jogról szóló tájékoztató hiányában jogosult a Fogyasztó 12 hónapig gyakorolni az elál- lási jogát, feltéve hogy a Blökishop az elállás jogára vonatkozó tájékoztatót a vásárló részére tartós adathordozón megadta. Ebben az esetben az elállásra nyitva álló határ- ida tájékoztatás közlésétl számított tizennegyedik napon jár le.

5. Panaszkezelés

A vásárló a Webáruháznak az áru (szolgáltatás) fogyasztók részére történforgalma- zásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevé- kenységére, mulasztására vonatkozóan szóban vagy írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház ügyfélszolgálati címével:

E-mail: info@blokishop.hu
Telefon: 06 30 5822 262
Levelezés: 
1072, Budapest, Rákóczi út 40. IV.em,20.

hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Blökishop azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetsé- ges, akkor a Blökishop a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktala- nul jegyzkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt Önnek átadja,

b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt Önnek legkésbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejleg megküldi, és a továbbiak- ban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt kötelezen egy egyedi azonosítószámmal látjuk el, ami a panasz visszakereshetségét segíti. Ezt a számot mi Önnel kötelesek vagyunk közölni. A Blökishop az írásbeli panaszt a beérkezését követen harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a vá- lasz Önhöz eljusson. Ha a panaszt a Blökishop elutasítja, köteles álláspontját az eluta- sításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzkönyvet és a válasz másolati példányát a Blökishop köteles öt évig megrizni.

6. Egyéb jogérvényesítési lehetségek

Amennyiben a Blökishop és Ön között esetlegesen fennálló jogvita Blökishoppall való tárgyalások során nem rendezdik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fo- gyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltet
testület eljárásának kezdeményezése Pest Megyei BékéltetTestület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Ügyfélfogadási id
: keddtl csütörtökig: 9:00 - 14:00 Telefon, fax: (+36-1) 269-0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

BékéltetTestületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minsül a kü- lön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áru- val kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. Felelsség

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Blökishop nem vállal felelsséget a használat során felmerülvagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egész- séget megkárosító szerzdésszegésért való felelsségen túlmenen.

A Blökishop kizár minden felelsséget a Webáruház használói által tanúsított magatar- tásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felels saját magatartásáért, a Blökishop ilyen esetben teljes mértékben együttmködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderí- tése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, ame- lyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Blökishop nem vállal felelsséget.

A Blökishop nem vállal felelsséget az esetleges termékismertetk a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történelzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben Ön a Webáruházban kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladék- talanul jelezni a Blökishopnak. Ha a Blökishop jóhiszemeljárása során a jelzést meg- alapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módo- sítására.

8. Szerzi jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzi jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fzdjog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Blökishop a szerzi jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhetszolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzi mnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Blökishop elze- tes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli fel- használás – például adatbázisban történtárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthet- vé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Blökishop elzetes írásbeli en- gedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenen a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ön- nek a Webáruház felületén szereplbármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerhasználatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Blökishop elzetes írásbeli engedélye nél- kül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Blökishop Szolgáltatás igénybe- vétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató kere- tei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

9. Általános Szerzdési Feltételek egyoldalú módosítása

9.1. A Blökishop az árváltozás és az Általános Szerzdési Feltételek megváltoztatásá- nak jogát fenntartja. Az esetleges változások a Webáruházban való megjelenéstl számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fenn- álló feltételek kerülnek fogadásra.

9.2. A Blökishop jogosult jelen Általános Szerzdési Feltételeket a vásárlók Webáruház felületén történelzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosí-

tott rendelkezések a hatályba lépést követen a Webáruház elshasználata alkalmá- val válnak hatályossá Önnel szemben, azokat a módosítást követen leadott megren- delésekre kell alkalmazni.

10. Tulajdonjog fenntartás

10.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Blökishop tulajdonában marad. Ha a ter- mék a vételár teljes kifizetését megelzen mégis – bármely okból – az Ön birtokába kerül, felelsséggel tartozik a Blökishop irányába mindazon károk tekintetében, ame- lyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A Blökishop fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, elzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Az ÁSZF letöltéséhez pdf-ben kattints ide. 

Scroll